عکس نوشته خدا برای پروفایل  – عکس پروفایل خدایا

خدایا چی میشه اگه همین امشب مراد دلمو بدی