دل فقط جای حسین است و حسین است و حسین
از هر آنچه غیر او در این جهان باید گذشت …

عکس نوشته دل فقط جای حسین است – عکس پروفایل برای محرم