عکس نوشته دکتر نوار قلب مرا با وضو بگیر

دکتر نوار قلب مرا با وضو بگیر! دندانه های سین حسین است این خطوط