تو بری دووم نمیارم بدون تو یه روزم من میترسم آخرم بی تو از این دوری بسوزم
عکس نوشته غمگین من میترسم آخرم بی تو از این دوری بسوزم