عکس نوشته استقلال برای پروفایل 

عکس نوشته باشگاه  استقلال دربی مال ماست برای پروفایل

دربی مال ماست 

---

 داربی منتظر ماست، بیا تا برویم

اشگ لنگی ها به راست، بیا تا برویم

جمعه روز ابیهاست بیا تا برویم

تیم پیروزی سوراخه بیا تا برویم