عکس نوشته پرسپولیس برای پروفایل

عکس نوشته باشگاه پرسپولیس بازهم قراره ببریم؟ ای بابا!

باز هم قراره ببریم؟ ای بابا!

---

تو دنیای زمین و توپ رنگی

یه پرسپولیس داریم به چه قشنگی

اسم قشنگش رو تخت جمشید

از اون قدیم ندیما می درخشید

رنگ آتیش غیرت پیرهنش

میاره افتخار واسه میهنش