عکس نوشته آهنگ عبور از محسن یگانه برای پروفایل

عکس نوشته غمگین ترسم از غریبه هاست وقتی آشنا بشن

ترسم از غریبه هاست وقتی آشنا بشن

حسرت و یه رد پاست آخرش برای من