عکس نوشته خدایا برای پروفایل

خدایا ما رو به آرزوهامون برسون، امید رو از ما نگیر